Ochrana osobních údajů

Tyto zásady o ochraně osobních údajů Vás seznámí s tím, jak Narratio institut („NI“) shromažďuje, zpracovává, používá a chrání Vaše osobní údaje za účelem chránit Vaše soukromí. Veškeré nakládání s Vašimi osobními údaji je prováděno v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Součástí těchto zásad o ochraně osobních údajů je objasnění nejdůležitější pojmů a procesů, které k ochraně Vašich osobních údajů NI používá.

Informace o správci osobních údajů

Management centrum, pracoviště ISZ
Sídlo: Máchova 7, 120 00 Praha 2
IČ: 75041944

Přístup k ochraně osobních údajů

Ochranu osobních údajů považuje Narratio institut za zásadní a věnuje jí proto náležitou pozornost. S Vašimi osobními údaji nakládá s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy.

Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme tyto zásady:

 • Zásadu zákonnosti, která ukládá zpracovávat Vaše osobní údaje vždy v souladu s právními předpisy a na základě alespoň jednoho právního titulu.
 • Zásadu korektnosti a transparentnosti, která ukládá povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje otevřeně a transparentně a poskytnout Vám informace o způsobu jejich zpracování spolu s informací o tom, komu budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Spadá sem také povinnost Vás v případech závažného porušení bezpečnosti či úniku osobních údajů o takové skutečnosti informovat.
 • Zásadu účelového omezení, která umožňuje shromažďovat Vaše osobní údaje pouze za jasně vymezeným účelem.
 • Zásadu minimalizace údajů, která ukládá zpracovávat pouze osobní údaje nezbytné, relevantní a přiměřené ve vztahu k účelu jejich zpracování.
 • Zásadu přesnosti, která ukládá přijmout veškerá rozumná opatření umožňující nám zajistit pravidelnou aktualizaci či opravu Vašich osobních údajů.
 • Zásadu omezení uložení, která ukládá uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná pro konkrétní účel, pro který jsou zpracovávány.
 • Zásadu integrity a důvěrnosti, nepopiratelnosti a dostupnosti, která ukládá Vaše osobní údaje zabezpečit a chránit před neoprávněným či protiprávním zpracováním, ztrátou či zničením. Pro ochranu Vašich osobních údajů institut přijijala četná technická i organizační opatření. Současně dbá na to, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze vybraní zaměstnanci.
 • Zásadu odpovědnosti, která nám ukládá povinnost zajistit soulad s GDPR a schopnost tento soulad doložit kompetentním orgánům.

Právní tituly pro zpracování osobních údajů

S Vašimi osobními údaji je nakládáno výhradně v nezbytném rozsahu a pro splnění příslušného účelu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je pro Vás dobrovolné. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a my zpracování údajů ukončíme, avšak pouze v případě, že NI nebude mít jiný právní důvod tyto údaje zpracovávat. Při splnění určitých podmínek uvedených v GDPR, máte právo nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů.

V některých případech, jako je například uzavření smlouvy na pořízení služby, je od Vás nutné získat nezbytný rozsah osobních údajů již v případě Vaší závazné objednávky na služby. Bez těchto údajů, by NI nemohlo vyhovět Vašim požadavkům a uzavřít s Vámi předmětnou smlouvu, a to zejména s ohledem na plnění legislativních povinností, ale také s ohledem na ochranu oprávněných zájmů NI.

Níže uvádíme legislativou vymezené právní tituly, na základě kterých je NI oprávněno Vaše osobní údaje zpracovávat.

Mezi hlavní právní tituly pro zpracování Vašich osobních údajů spadají:

 • Souhlas – souhlas udělujete pro jeden či více konkrétních účelů (například pro účel zasílání obchodních sdělení). Pro získání souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme následující pravidla:
  • Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů od Vás budeme vyžadovat vždy samostatně, udělení souhlasu tedy nebude součástí informací souvisejících s jinou skutečností, než je text smlouvy či jiného smluvního ujednání.
  • Text souhlasu bude vždy srozumitelný, k udělení souhlasu dojde vždy až v případě Vašeho aktivního konání, nebudou tedy za Vás předem vyplněna žádná rozhodovací políčka.
  • Pro každý účel zpracování budete udělovat souhlas samostatně. Plnění smlouvy – Vaše osobní údaje jsou potřeba pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy.
 • Plnění právní povinnosti – Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem jejich zpracování pro splnění právních povinnosti, které jsou NI (jako správci údajů) uloženy příslušnými zákony.
 • Oprávněný zájem – zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů NI, avšak s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost Vaše zájmy nebo Vaše základní práva a svobody.

Důvody zpracování osobních údajů

Zde NI uvádí příklady situací, ve kterých bude Vaše osobní údaje nejčastěji požadovat a právní titul, na jehož základě tak bude činit:

 • Organizace akcí specializačního a kontinuálního vzdělávání — právním titulem je oprávněný zájem NI nebo zákonná povinnost.
 • Poskytování informačních služeb — právním titulem je oprávněný zájem NI nebo zákonná povinnost.
 • Marketingové účely — právním titulem je udělení souhlasu za účelem zasílání obchodních sdělení, marketingu, newsletter apod.
 • Uložení cookies nutných pro fungování webových stránek — právním titulem je oprávněný zájem, neboť ukládání cookies je nutné pro řádné fungování webových stránek.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s platnými legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na NI kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji. Pokud některé z uvedených práv vůči NI uplatníte, tak institut Vaši žádost posoudí individuálně.

 • Právo na přístup k osobním údajům Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás institut zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, nebo ke splnění právní povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů, nebo pokud požádáte, může NI Vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi NI poskytnuty, nebo jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný důvod NI převažuje nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů Máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo můžete uplatnit, jen pokud se jedná o údaje, které jste sami poskytl/a NI, jsou součástí automatizovaného zpracování, tedy takového zpracování, které probíhá výlučně prostřednictvím technických prostředků IT.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu. Námitku můžete vznést také v případě, kdy budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu. V oprávněných případech budou Vaše osobní údaje po uznání Vaší námitky vymazány a NI je dále nebude zpracovávat.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů V případě, že jste poskytl/a souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Kontakt na Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese info@narratio.cz nebo na adrese Máchova 7, 120 00 Praha 2.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, bude institut reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které institut k tomuto vedly, budete vždy informován/a. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (emailem, poštou).

Automatizované zpracování

Ze strany NI nedochází k rozhodnutím založených výhradně na automatizovaném zpracování.

Závěrečná ustanovení

NI je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tato verze je platná od 07. 09. 2020